2018 yılında Aracı Kurumlara verilen cezalar

Aşağıdaki tabloda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Aracı Kurumlara uygulanan İdari Para Cezaları toplulaştırılarak gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere SPK tarafından en çok ceza verilen kurum 442.899 TL ile Garanti Yatırım olmuştur. Toplam 12 adet şirkete para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte 4-5 şirkete verilen cezaların diğer şirketlere nazaran öne çıktığı görülmektedir.

Para cezasına neden olan eylemlere de yer verilen listeye bakıldığında çok farklı nedenlerle yaptırım uygulandığı anlaşılmaktadır.  Özellikle Forex’e ilişkin olarak deneme hesabı, sözleşme ve farklı fiyat sunmadan kaynaklanan işlemler nedeniyle şirketlere cezalar verilmiştir. Bu kapsamda yatırımcıların söz konusu şirketlerle olan ilişkilerinde bu hususları da dikkate almaları önem arz emektedir.

Bu anlamda tablonun Sermaye Piyasası paydaşlarından özellikle Yatırımcılara ve Aracı Kurum Yöneticilerine yol gösterici olmasını temenni ederim.

Aracı Kurum İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Verilen İPC Tutarı Toplam İPC
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Çerçeve sözleşme imzalanmaksızın yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması. 156.294 442.899
Yatırımcıların gereksiz alım satıma yönlendirilmesi. 22.407
Yatırımcılardan geniş yetkiler alarak adlarına işlem yapılması. 47.079
Cari hesabın kredili hesap niteliğinde kullanılması ve temerrüdün tasfiyesine ilişkin tedbirin alınmaması. 26.049
Özkaynak oranlarının usulüne uygun hesaplanmaması 47.079
Özkaynak oranlarının takip edilmesi ve tamamlanmasına ilişkin düzenlemeye uyulmaması. 48.456
Bazı müşterilerin temerrüdünün Borsa İstanbul A.Ş.’ye bildirilmemesi 48.456
Müşteri emirlerinin alınmasına ilişkin düzenlemeye uyulmaması. 47.079
VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması. 24.672 345.736
Müfettişlerin ücret ve diğer özlük haklarının yönetim kurulunca belirlenmesi kuralına uyulmaması. 21.560
Kamuyu aydınlatma formunun süresi içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderilmemesi. 67.221
Personelle ilgili değişikliklerinin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne bildirilmemesi. 74.016
İmza sirkülerinde yapılan değişikliğin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmemesi. 22.407
Dava ve takiplerin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmemesi. 43.967
Bağımsız denetim sözleşmesinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmemesi. 24.672
Müşteri hesap ekstrelerinin müşterilere gönderilmesinde eksiklikler. 67.221
INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Portföy aracılığı risk yönetim biriminde münhasır olarak personel istihdam edilmemesi 26.049 234.441
Genel müşterilerden kaldıraçlı işlemlere ilişkin alınacak beyanın alınmaması 78.147
Forex işlemleri çerçeve sözleşmesinin onaylı bir nüshasının yatırımcıya verilmemesi 26.049
Forex işlemlerinde yatırımcılara sunulan fiyat bilgilerinin mevzuatta öngörülen şekilde saklanmaması 26.049
Deneme hesabında asgari altı iş günü elli adet işlem gerçekleştirildiğinin tevsik edilememesi 26.049
Yatırımcıya gönderilen elektronik postada “Takasbank Güvencesi” ifadesinin yer alması 26.049
Forex işlemlerinde pazarlama faaliyetinde yanıltıcı nitelikte bilgiler verilmesi 26.049
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşteri tanıma kuralına aykırı uygulamalar. 74.016 148.032
Yatırımcı hesaplarında izinsiz portföy yöneticiliği gerçekleştirildiğinin bilinmesine rağmen hesapların kapatılmaması ve Kurul’a bildirimde bulunulmaması. 74.016
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yeterli ve etkin bir iç denetim sistemini idame ettirmemesi. 78.147 78.147
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. -İç denetim sisteminin, süreçlerin işletilmesine imkân verecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte idame ettirilmemesi ve geliştirilmemesi.
-Risk yaratabilecek işlevlerin, çapraz kontrole imkân verecek şekilde farklı personelin sorumluluğuna verilmemesi.
-Yönetim kurulunun, Aracı Kurum’un kurumsal yapısına uygun ve etkin bir iç denetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesine yönelik sorumluluğunu yerine getirmesinde yetersiz kalması.
22.407 67.221
Hesap ilişkisi içinde bulunulan müşterinin izinsiz aracılık faaliyetinin takibine yönelik yükümlülüklere uyulmaması. 22.407
Vekâletsiz işlem yapılmasına imkân verilmesi. 22.407
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kaldıraçlı alım satım işlem platformunda yatırımcılara hatalı fiyat sunulması ve fiyat verme esnasında oluşabilecek hataları gözetebilecek bilgi işlem altyapısının işletilmemesi. 24.672 50.721
Kaldıraçlı alım satım işlem platformunda yatırımcılara hatalı fiyat sunulması ve fiyat verme esnasında oluşabilecek hataları gözetebilecek bilgi işlem altyapısının ve risk yönetim sisteminin işletilmemesi. 26.049
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracı Kurum’un kaldıraçlı alım satım işlem platformunda kesinti meydana gelmesi. 26.049 26.049
DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Uygunluk testlerinin, talep edilen ürün veya hizmetin yatırımcılara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacını karşılayabilecek şekilde yapılmaması. 26.049 26.049
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracı Kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinde sunulan fiyat ve alım satım fiyat farklarının genel piyasa koşullarına uygun olmaması 26.049 26.049
SAXO CAPİTAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş. -Yurtdışı piyasalarda yapılan işlemlere ilişkin yatırımcılara tanınan hak ve yükümlülükler hakkında özet ve güncel bilgilerin çerçeve sözleşmede yer almaması
-Günlük pozisyon limit aşım raporunun düzenlenmemesi
24.672 24.672
ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aracı Kurum’un III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 39 uncu maddesinde öngörülen araştırma ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi 24.672 24.672

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir